De är framtiden

Barns rätt att bli hörd

Barnens rättigheter handlar inte bara om vilka rättigheter vuxna utövar gentemot barn, utan det handlar även om barnens rätt till ett visst självbestämmande. Barn är ofta impulsiva och har svårt att fatta egna beslut som är rationella och förnuftiga. De blir dock förnuftigare och smartare med åldern och vid ungdomen när barn börjar bli vuxna har de utvecklats så pass att många av de beslut och vägval de tar är baserade på väl genomtänkta grunder.

Rätten att bli hörd är en rättighet för barn och grupper av barn

Barnkonventionens rättighet för barn att bli hörda har en längre utläggning och allmän kommentar som vidareutvecklats av Barnrättskommitténs och den säger bland annat att barn har rätt att bli hörda och få bestämma till viss grad i olika situationer och miljöer.

Barn ska uppmuntras att fritt uttrycka sina åsikter och även tillhandahållas en miljö som gör det möjligt för barn att göra sig hörda.

Det som är viktigt är att barn om de har klagomål eller vill uttrycka sin åsikt, också får rätt förutsättningar för att framföra sin klagan. Bland annat får inte miljön barnen befinner sig i vara hotfull eller på något vis otryggt, på så vis att barnen inte vågar tala för sig. Man gör en distinktion på när barn själva uttrycker en viss åsikt och när en barngrupp såsom en skolklass eller ett bostadsområde med barn – i båda fallen uppmuntras noggrann inhämtning av vad som uttrycks från barnen, även om det är svårt att bedöma barnens mognad och ålder.

Barns rätt att bli hörd kopplat till framtida karriärval

Om ett barn har ambition att vilja anta ett visst yrke som vuxen och behöver förberedda sig i form av högpresterande studier eller strävan för att klara av högskoleprovet, så måste barnet få uttrycka sin vilja och får inte bli förhindrad. På exempelvis Hpguiden.se kan barn förberedda sig på olika sätt genom att läsa om vad som krävs för att klara av högskoleprovet.

Barns rättighet att höras i asyl- och invandringsförfaranden

Barn som kommer med sina föräldrar som asylsökande är speciellt sårbara. Det är därför viktigt att barn får uttrycka sina åsikter vad gäller de olika delarna av asyl och invandringsförfarandet, som förväntningar inom utbildning, hälsa och fritid för att kunna integreras på rätt sätt i skola och hälsovård. Barnet ska även vid asylsökan få möjlighet att framföra sina skäl till ansökan.

Barnarbete och arbetsliv

Barn som blir utnyttjade för arbete och är i en ålder som är lägre än tillåtna lagar måste få höras i en barnanpassad miljö om hur deras situation ser ut och vad de själva tycker om den. Sedan ska de få vara delaktiga i sökande efter lösningar på problemen samt i strategierna och beslutsprocesserna därefter.

ashe